tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Rekrutacja

Poziom kształcenia Kierunki studiów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia   To pasjonująca podróż w świat mediów, komunikacji i kreowania społecznej rzeczywistości.   Czym jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna? Kierunek ten stanowi unikalne połączenie tradycji dziennikarskiej z nowoczesnymi formami komunikacji, tworząc platformę edukacyjną, która przygotowuje studentów do dynamicznego i kreatywnego działania w dzisiejszym świecie mediów. Program nauczania nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych metod, ale również obejmuje media elektroniczne, społecznościowe oraz komunikację wizerunkową. Studenci nie tylko uczą się, jak doskonale formułować przekazy, ale także jak wykorzystywać różnorodne platformy, aby docierać do różnych grup odbiorców oraz efektywnie budować relacje społeczne. Studiowanie tego kierunku to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności, które pozwalają na kreatywne wpływanie na otaczającą rzeczywistość. To pasja do storytellingu, umiejętność wykorzystywania mediów w celach informacyjnych i marketingowych, oraz zdolność do kreowania opowieści, które zaskakują, angażują i wpływają na społeczeństwo.   Czego się nauczysz? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zdobędziesz wszechstronne kompetencje, które otworzą przed Tobą drzwi do fascynującej kariery w świecie mediów, komunikacji i kreowania wizerunku. Program obejmuje trzy specjalności, z których każda skupia się na unikalnych aspektach komunikacji: 1. Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego - poznasz tajniki przygotowywania audycji, programów telewizyjnych i radiowych. Nauczysz się korzystać z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz programów montażowych, dzięki czemu staniesz się specjalistą od tworzenia treści dźwiękowych i wizualnych. Twoje umiejętności będą rozwijane w praktycznych scenariuszach, gdzie zdobędziesz doświadczenie zarówno przed, jak i za kamerą. 2. Event i kreowanie wizerunku - specjalność ta skierowana jest ku zrozumieniu sztuki organizacji wydarzeń oraz kreowania wizerunku. Będziesz się uczyć, jak planować i realizować różnorodne eventy – od konferencji po imprezy kulturalne. Nauczysz się także, jak kształtować wizerunek firm, instytucji czy osób publicznych. Tworzenie strategii komunikacji, zarządzanie relacjami z klientem, a także umiejętność pracy w dynamicznym środowisku eventowym to kluczowe elementy tej specjalności. 3. Public Relations - odkryjesz tajniki budowania i utrzymania pozytywnego wizerunku. Zdobędziesz umiejętność efektywnego komunikowania się z różnymi grupami interesariuszy, zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. Nauczysz się tworzyć skuteczne strategie PR, zarządzać kryzysami komunikacyjnymi i budować trwałe relacje.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu tego kierunku otworzą się przed Tobą szerokie perspektywy zatrudnienia w różnorodnych obszarach zawodowych związanych z komunikacją i mediami. Absolwent tego kierunku posiada wszechstronne kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w różnorodnych obszarach. Będziesz gotów do kariery w stacjach radiowych, telewizyjnych, redakcjach prasowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych, a także w działach PR i marketingu. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci także na pracę w instytucjach użyteczności publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w branży turystycznej. Ponadto, absolwent będzie posiadał kompetencje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, stając się niezależnym specjalistą w dziedzinie komunikacji.   Odkryj pasjonujący świat dziennikarstwa, zdobywaj umiejętności w najnowszych technologiach i bądź gotowy na kreatywne wyzwania mediów.    

Biznes turystyczny

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Studia stacjonarne na kierunku biznes turystyczny o profilu praktycznym trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.       Kierunek biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Student kierunku biznes turystyczny może wybrać jeden z dwóch proponowanych modułów specjalnościowych: hotelarstwo i SPA&Wellness lub obsługa ruchu turystycznego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego hotelarstwo i SPA&Wellness jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów hotelarskich w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, koordynowania kluczowych procesów leczniczych (w tym dla segmentu 65+), gastronomicznych i noclegowych, wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z segmentami rynku zarządzania finansami i dynamicznego zarządzania cenami usług oraz procedurami pobytu klienta w hotelu zgodnymi z wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych. Studenci poznają także zadania, funkcje i role pełnione przez menedżerów tego typu podmiotów oraz czynniki przewagi konkurencyjnej w tym sektorze. Student zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich od strony ich organizacji, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług, systemów informatycznych w hotelarstwie czy zarządzania finansami. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego obsługa ruchu turystycznego jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, współpracy sieciowej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania biur podróży, atrakcji turystycznych jako przedsiębiorstw, obiektów rekreacyjno-leczniczych, przedsiębiorstw eventowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych, rekreacyjnych i eventowych, planowania oferty oraz zarządzania tego typu przedsiębiorstwami, kształtowania cen oferty turystycznej, jej sprzedaży i odpowiedniej promocji. Kończąc studia na kierunku biznes turystyczny absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy m.in. w: obiektach hotelarskich, obiektach posiadających strefy SPA&Wellness podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego, obiektach turystycznych nastawionych na promocję zdrowia, gastronomii, biurach podróży, biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach eventowych, atrakcjach turystycznych jednostkach samorządu terytorialnego ,a także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Może być także zatrudniony jako: kierownik/pracownik hotelu/obiektu noclegowego, kierownik/pracownik działu marketingu, kierownik/pracownik recepcji, kierownik/pracownik gastronomii, specjalista ds. usług towarzyszących, konsultant ds. analiz rynku turystycznego, specjalista ds. obsługi gościa/turysty, specjalista ds. zarządzania przychodami hotelu, menedżer projektu rynku MICE, kierownik/pracownik biura podróży, kierownik/pracownik organizacji turystycznej lub wydziału/referatu jednostki samorządu terytorialnego.

Psychologia

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Psychologia, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024!   Czym jest Psychologia? Nasze studia to połączenie psychologii i pedagogiki, oferujące praktyczne umiejętności niezbędne do sukcesu zawodowego. Przez studia rozwiniemy solidne podstawy w psychologii wychowawczej, procesach poznawczych, pracy, organizacji i zarządzaniu, oraz psychologii międzykulturowej. Misją naszych studiów jest nie tylko przekazywanie teorii, lecz także rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent naszego kierunku to samodzielny humanista, gotowy na udzielanie wsparcia, otwarty na problemy jednostki i poszukujący stałego samorozwoju. Studia są zgodne z najnowszymi trendami w psychologii, uwzględniają interdyscyplinarną współpracę, i przygotowują absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej na rynku pracy i w społeczeństwie. Dołącz do nas, by zdobyć wiedzę i rozwijać się jako profesjonalista gotowy na wyzwania współczesnego świata.   Czego się nauczysz? Na kierunku Psychologia czekają Cię fascynujące wykłady i praktyczne zajęcia, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i refleksji nad analizowanymi zjawiskami, a także zdolności do ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. W trakcie studiów, oprócz tradycyjnych zajęć, zyskasz dostęp do nowoczesnych pracowni, takich jak laboratorium testów psychologicznych, pracowni fokusowej, pracowni integracji sensorycznej oraz pracowni testów psychotechnicznych dla kierowców. Dzięki temu, nie tylko zdobędziesz teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które będą nieocenione w przyszłej pracy zawodowej. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Psychologia edukacyjna i wychowawcza – absolwent tej specjalności nabędzie niezbędne kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, włączając poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę z obszarów psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej, różnic indywidualnych, oraz otrzymasz specjalistyczną wiedzę dotyczącą diagnozy psychologicznej, komunikacji społecznej, interpersonalnej, a także stymulacji rozwoju dziecka. 2. Psychologia w ochronie zdrowia - absolwent tej specjalności uzyska zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności przydatne w pracy z osobami z chorobami somatycznymi, psychosomatycznymi, i niepełnosprawnością. Program obejmuje diagnozowanie problemów psychologicznych pacjentów, podstawowe strategie terapeutyczne, oraz pomoc w radzeniu sobie w kryzysie. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia treningów, warsztatów, tworzenia programów profilaktycznych, oraz do efektywnej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Program zawiera również praktyczną wiedzę z zakresu stosowania narzędzi diagnostycznych, technik pomocy psychologicznej, i rzetelnego prowadzenia badań naukowych w obszarze metodologii badań psychologicznych. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Psychologia są poszukiwani na rynku pracy, otwierając sobie drzwi do różnorodnych placówek edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych itp. Specjalizując się w psychologii edukacyjnej i wychowawczej, znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, oraz placówkach systemu oświaty, realizując zadania opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyczne i terapeutyczne. Wybierając specjalność psychologia w ochronie zdrowia, zdobędziesz umiejętności do pracy z osobami z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, i niepełnosprawnością, znajdując zatrudnienie w obszarze prowadzenia treningów, warsztatów, oraz w tworzeniu programów profilaktycznych.   Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii. Dołącz do nas, aby zdobyć wiedzę i otworzyć drzwi do fascynującej kariery jako zawodowy psycholog.

Filologia germańska

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia To nie tylko nauka języka, to fascynująca wyprawa w głąb niemieckojęzycznego dziedzictwa, rozwijająca umiejętności, poszerzająca horyzonty kulturowe i inspirująca do odkrywania bogactwa niemieckojęzycznej tradycji literackiej i kulturowej.   Czym jest Filologia germańska? To pełna pasji i odkryć podróż w głąb bogatego dziedzictwa języka, literatury i kultury niemieckojęzycznej. Ten fascynujący kierunek edukacyjny nie tylko dąży do rozwinięcia umiejętności językowych na wyjątkowo zaawansowanym poziomie C1, ale także oferuje wszechstronną wiedzę językoznawczą, literacką oraz głębokie zanurzenie w kontekście historycznym i kulturowym Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jednocześnie, program kształcenia ukierunkowany jest na dostarczanie solidnej wiedzy językoznawczej, umożliwiając zrozumienie struktury języka niemieckiego oraz jego ewolucji w kontekście kulturowym. Studenci mają okazję śledzić rozwój literatury na przestrzeni lat, analizować różnorodne style i nurty oraz zgłębiać uniwersalne tematy prezentowane w niemieckojęzycznych utworach. Ponadto, kierunek ten oferuje szerokie spojrzenie na kontekst historyczny i kulturowy Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Studenci poznają ważne wydarzenia, postaci historyczne oraz unikalne tradycje, co pozwala na pełne zrozumienie uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych obszaru niemieckojęzycznego.   Czego się nauczysz? Dwie dostępne specjalności dodają kierunkowi dodatkowego wymiaru, umożliwiając studentom dostosowanie swojej nauki do osobistych zainteresowań i planów zawodowych: Filologia germańska, język niemiecki w biznesie - studenci tej specjalizacji nie tylko doskonalą swój język niemiecki, ale również zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji w kontekście międzynarodowego biznesu oraz branży turystycznej. Kładąc nacisk na aspekty praktyczne, program kształcenia obejmuje intensywne szkolenie z zakresu komunikacji handlowej, tłumaczeń specjalistycznych oraz zasad marketingu. Filologia germańska tłumaczeniowa - studenci tej specjalności rozwijają umiejętności tłumaczeniowe oraz zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych. Program kształcenia obejmuje naukę różnych metod i narzędzi tłumaczeniowych, doskonalenie umiejętności interpretacji i przekładu tekstów w języku niemieckim oraz zwiększanie kompetencji w zakresie języka obcego. Studenci uczą się tłumaczyć różnorodne typy tekstów, takie jak teksty specjalistyczne, biznesowe, literackie, urzędowe, ekonomiczne itp. Ponadto, zdobywają umiejętności obsługi oprogramowania wspierającego pracę tłumacza oraz techniki tłumaczenia ustnego.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci kierunku Filologia Germańska mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mogą pracować jako specjaliści ds. komunikacji w międzynarodowych firmach, tłumacze tekstów biznesowych, nauczyciele języka niemieckiego, pracownicy instytucji kulturalnych, mediów, biur tłumaczeń oraz firm zorientowanych na rynki niemieckojęzyczne. Ich interdyscyplinarne kompetencje pozwalają im również na znalezienie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących współpracę transgraniczną między Polską a Niemcami, mediach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje.   Odkryj niepowtarzalne możliwości kształcenia i rozwijaj swoje zainteresowania na najwyższym poziomie!

Filologia angielska

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Filologia angielska, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024! Studia na kierunku Filologia Angielska to fascynująca podróż, podczas której studenci nie tylko doskonalą swój język angielski na poziomie C1, ale również zgłębiają wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury oraz historii i kultury obszaru anglojęzycznego.   Czym jest Filologia angielska? To nie tylko zdobywanie biegłości językowej, ale także eksploracja bogactwa literatury oraz zrozumienie kontekstu historycznego i kulturowego, który kształtuje anglosaski świat. Filologia angielska obejmuje badania nad językiem angielskim w jego różnorodnych aspektach, od struktury gramatycznej po ewolucję języka na przestrzeni wieków. Studenci zgłębiają tajniki komunikacji językowej, a jednocześnie rozwijają umiejętność analizy literatury angielskiej i amerykańskiej. Ponadto, filologia angielska to także eksploracja kultury anglojęzycznej, co obejmuje zanurzenie się w zwyczajach, wartościach, sztuce i historii społeczeństw anglojęzycznych. To zrozumienie wpływu literatury na kształtowanie kultury oraz odwrotnie.   Czego się nauczysz? Dwie dostępne specjalności dodają kierunkowi dodatkowego wymiaru, umożliwiając studentom dostosowanie swojej nauki do osobistych zainteresowań i planów zawodowych: Filologia angielska tłumaczeniowa - ta specjalność kieruje się ku przygotowaniu przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Oprócz doskonalenia umiejętności językowych, studenci uczą się także technik nauczania oraz prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Moduł tłumaczeniowy pozwala studentom zdobyć podstawowe umiejętności tłumaczeniowe, które mogą być przydatne zarówno w pracy nauczyciela, jak i w innych obszarach zawodowych. Filologia angielska nauczycielska z modułem tłumaczeniowym - specjalność ta skupia się na doskonaleniu umiejętności tłumaczeniowych w języku angielskim. Studenci uczą się tłumaczenia różnorodnych tekstów, w tym specjalistycznych, literackich, biznesowych i prawnych. Program kształcenia obejmuje także zagadnienia związane z technikami tłumaczenia, etyką zawodową oraz praktycznymi aspektami pracy tłumacza.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci filologii angielskiej posiadają szeroki zakres możliwości zawodowych. Mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych, średnich oraz językowych szkołach prywatnych. Dodatkowo, specjaliści z zakresu tłumaczeń mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach zajmujących się handlem międzynarodowym oraz instytucjach międzynarodowych. Ponadto, posiadając biegłą znajomość języka angielskiego, absolwenci mogą również pracować jako redaktorzy, copywriterzy, specjaliści ds. marketingu międzynarodowego oraz specjaliści ds. relacji międzynarodowych w różnych sektorach gospodarki i administracji. Odkryj niepowtarzalne możliwości kształcenia i rozwijaj swoje zainteresowania na najwyższym poziomie!  

Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji. Big Data, wg danych MEiN, jest w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków wybieranych w roku 2023/2024! Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Użytkownicy nowych technologii, pełni obaw, oswajają ich możliwości. Fascynujący czas. I tu realizujecie swoje pasje. Zapraszamy w przyszłość!   Czym jest Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej? Studia w obszarze Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej otwierają drzwi do świata, gdzie nowoczesne technologie łączą się z analizą ogromnych zbiorów danych. Za fasadą tej fascynującej dziedziny kryją się skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie i metody statystyczne. Studenci zdobywają umiejętności programowania, analizy danych, zarządzania projektami badawczymi oraz wizualizacji wyników badań.   Czego się nauczysz? Nauczysz się wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach biznesowych, analizować dane za pomocą technik Big Data, projektować badania społeczno-ekonomiczne i analizować dane behawioralne. Studia obejmą również skuteczne zarządzanie zespołami, korzystanie z otaczających danych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, a także analizowanie, prognozowanie i projektowanie procesów gospodarczych i społecznych dla biznesu i administracji. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Analityka Big Data, programowanie i projektowanie badań - studenci tej specjalności zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, programowania oraz projektowania badań. Kładzie się nacisk na praktyczne umiejętności korzystania z języków programowania, takich jak Python i R, a także na projektowanie i realizację badań opartych na najnowocześniejszych narzędziach badawczych i technologiach. Program ten obejmuje również zagadnienia związane z eksploracją danych, tworzeniem modeli prognostycznych i symulacyjnych, oraz skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w indywidualnych projektach badawczych. 2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych - specjalizacja ta skierowana jest na rozwijanie umiejętności interpretacji i analizy danych w kontekście otoczenia społeczno-ekonomicznego. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie analizy danych behawioralnych, projektowania badań społeczno-ekonomicznych oraz wykorzystywania metod statystycznych i ekonometrycznych do interpretacji wyników. Program obejmuje także zagadnienia związane z komunikacją społeczną, przydatnością wyników analiz dla celów biznesowych oraz umiejętnościami prezentacji wyników badań zarówno dla specjalistów, jak i decydentów biznesowych. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki i instytucjach badawczych. Otwierają się przed nimi drzwi do roli analityków danych, ekspertów ds. sztucznej inteligencji, badaczy rynkowych, specjalistów ds. zarządzania danymi oraz konsultantów ds. innowacji. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach badawczych, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych oraz sektorze edukacyjnym, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na inteligentnej analizie danych.   Zostań liderem nowoczesnej gospodarki!

Pedagogika: Resocjalizacja z kryminologią

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Tu zaczyna się pasjonująca podróż przez świat pedagogiki, gdzie teoria spotyka się z rzeczywistością społeczną i kryminologiczną, otwierając nowe perspektywy dla zaangażowanych pedagogów resocjalizacyjnych.   Czym jest Pedagogika? To dynamiczna dziedzina nauk społecznych, łącząca w sobie głęboką wiedzę pedagogiczną z analizą mechanizmów kryminologicznych. Pedagogika sięga głęboko w obszar resocjalizacji, stawiając pedagogów w roli mediatorów, rozumiejących i wpływających na procesy kryminologiczne. To także perspektywa pracy w obszarze prewencji, interwencji i ochrony społeczności przed negatywnymi wpływami środowiska. Studenci na tym kierunku nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również rozwijają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania przyszłości społeczeństwa, zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i społeczno-kryminologicznym. Czego się nauczysz? Studiując pedagogikę, zdobędziesz umiejętności projektowania działań resocjalizacyjnych, ochrony przed destrukcyjnym wpływem środowiska oraz prowadzenia praktycznych działań profilaktyczno-wychowawczych. Nauczysz się diagnozować i tworzyć programy resocjalizacyjne, a także zdobędziesz specjalistyczną wiedzę kryminologiczną. Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne: 1. Resocjalizacja z kryminologią - ta specjalność obejmuje głęboką wiedzę z zakresu kryminologii, co przygotuje Cię do pracy w obszarze przeciwdziałania przestępczości i analizy mechanizmów zachowań dewiacyjnych. Zrozumiesz przyczyny i skutki zaburzeń zachowania oraz nauczysz się stosować odpowiednie metody interwencji. 2. Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – absolwent będzie przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach, w tym placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, w policji oraz organizacjach wspierających osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Nabędziesz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w środowisku penitencjarnym. Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po ukończeniu studiów, absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, policji, a także w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To także otwarcie drzwi do pracy jako pedagog, policjant, asystent rodziny czy pracownik instytucji samorządowych. Absolwent zyskuje wszechstronne umiejętności do pracy w obszarze straży miejskiej, ośrodków uzależnień, streetworkingu, domów kultury i innych placówek wspierających społeczność.   Studia na kierunku pedagogika otworzą przed Tobą nie tylko możliwości zatrudnienia, ale także zapewnią solidne przygotowanie do twórczego oddziaływania na społeczeństwo. Przełóż swoje zainteresowania na praktyczne umiejętności, stając się pedagogiem gotowym na wyzwania dzisiejszego świata. Odkryj fascynujący świat resocjalizacji z głębokim zrozumieniem procesów kryminologicznych i przygotuj się do kreatywnego modelowania przyszłości społeczności.  

Marketing i komunikacja rynkowa

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Wejdź do świata kreatywnego biznesu, wybierając kierunek studiów - Marketing i komunikacja rynkowa. To unikalne, nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych, w których zdobędziesz umiejętności i wiedzę potrzebną do odniesienia sukcesu w dynamicznym świecie marketingu.   Czym jest Marketing i komunikacja rynkowa? To fascynujący obszar studiów, który pozwala zgłębić tajniki skutecznego zarządzania w dzisiejszym świecie biznesu. Ten kierunek to połączenie nauk społecznych, zarządzania, ekonomii i nowoczesnych technologii, skupiające się na dynamicznym świecie marketingu. Studenci odkrywają, jak skutecznie kształtować wizerunek marki, przyciągać klientów i rozwijać innowacyjne strategie marketingowe. Kierunek ten jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, umożliwiając absolwentom nie tylko zrozumienie podstawowych koncepcji marketingu, ale również wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji rynkowej.   Czego się nauczysz? Studia na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa to podróż przez świat biznesu, gdzie zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności. Program skupia się na dwóch kluczowych modułach: 1. E-biznes: moduł ten pozwoli studentom zanurzyć się w świecie elektronicznego biznesu. Nauczysz się zakładać i zarządzać mikro i małymi przedsiębiorstwami w środowisku tradycyjnym i wirtualnym. Opanujesz umiejętność analizy rynku, identyfikacji preferencji klientów i skutecznego zarządzania finansami w biznesie online. 2. E-marketing: ten moduł koncentruje się na kształtowaniu wirtualnej oferty podmiotu, współpracy sieciowej oraz zarządzaniu komunikacją marketingową. Zdobędziesz szczegółową wiedzę na temat projektowania kampanii reklamowych, obsługi klientów w sieci i skutecznego wykorzystania narzędzi e-marketingu. Studiowanie Marketingu i Komunikacji Rynkowej to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne doświadczenie w świecie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i współpracy ze środowiskiem biznesowym.   Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach? Po zakończeniu studiów otworzy się przed Tobą fascynujący świat potencjalnych ścieżek zawodowych. To nie tylko dyplom, to klucz do wielu drzwi, prowadzących do różnorodnych obszarów biznesu. Twoje umiejętności zyskają uznanie w biznesie małym i dużym, w sektorze usługowym, produkcji, handlu, czy jednostkach samorządu terytorialnego. W małych i średnich firmach, odkryjesz rzeszę możliwości w kreowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych. Twoje działania zdominują świat lokalnych przedsiębiorców, a korporacyjne wyzwania staną się codziennością. Branża usługowa, w tym sektory medyczny, gastronomiczny czy edukacyjny, poszukuje specjalistów, którzy potrafią zdobywać klientów i budować pozytywny wizerunek marki. Handel, zarówno lokalny, jak i korporacyjny, oferuje pole do popisu dla specjalistów od marketingu. Twoje działania wpłyną na wzrost sprzedaży i zbudowanie lojalności klientów. Jednostki samorządu terytorialnego szukają specjalistów, którzy potrafią skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w Internecie. A może marzysz o własnym biznesie? Wyposażymy Cię w umiejętności potrzebne do uruchomienia własnego przedsiębiorstwa.   Rozpocznij ekscytującą podróż w świecie marketingu, wybierając kierunek, który połączy Twoje pasje z wyzwaniami współczesnego biznesu. Z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię na nowe wyzwania i innowacje.