tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Rekrutacja

Poziom kształcenia Kierunki studiów
Biznes turystyczny

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Studia stacjonarne na kierunku biznes turystyczny o profilu praktycznym trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.       Kierunek biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Student kierunku biznes turystyczny może wybrać jeden z dwóch proponowanych modułów specjalnościowych: hotelarstwo i SPA&Wellness lub obsługa ruchu turystycznego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego hotelarstwo i SPA&Wellness jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów hotelarskich w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, koordynowania kluczowych procesów leczniczych (w tym dla segmentu 65+), gastronomicznych i noclegowych, wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z segmentami rynku zarządzania finansami i dynamicznego zarządzania cenami usług oraz procedurami pobytu klienta w hotelu zgodnymi z wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych. Studenci poznają także zadania, funkcje i role pełnione przez menedżerów tego typu podmiotów oraz czynniki przewagi konkurencyjnej w tym sektorze. Student zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich od strony ich organizacji, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług, systemów informatycznych w hotelarstwie czy zarządzania finansami. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego. Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego obsługa ruchu turystycznego jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, współpracy sieciowej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania biur podróży, atrakcji turystycznych jako przedsiębiorstw, obiektów rekreacyjno-leczniczych, przedsiębiorstw eventowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych, rekreacyjnych i eventowych, planowania oferty oraz zarządzania tego typu przedsiębiorstwami, kształtowania cen oferty turystycznej, jej sprzedaży i odpowiedniej promocji. Kończąc studia na kierunku biznes turystyczny absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy m.in. w: obiektach hotelarskich, obiektach posiadających strefy SPA&Wellness podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego, obiektach turystycznych nastawionych na promocję zdrowia, gastronomii, biurach podróży, biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego, przedsiębiorstwach eventowych, atrakcjach turystycznych jednostkach samorządu terytorialnego ,a także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Może być także zatrudniony jako: kierownik/pracownik hotelu/obiektu noclegowego, kierownik/pracownik działu marketingu, kierownik/pracownik recepcji, kierownik/pracownik gastronomii, specjalista ds. usług towarzyszących, konsultant ds. analiz rynku turystycznego, specjalista ds. obsługi gościa/turysty, specjalista ds. zarządzania przychodami hotelu, menedżer projektu rynku MICE, kierownik/pracownik biura podróży, kierownik/pracownik organizacji turystycznej lub wydziału/referatu jednostki samorządu terytorialnego.

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W jego obszarze mieści się wiedza o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii.

Psychologia w ochronie zdrowia

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Psychologia to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (psychologia i pedagogika) z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu z zakresu dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W jego obszarze mieści się wiedza o takich rodzajach psychologii jak psychologia wychowawcza, procesów poznawczych, pracy, organizacji i zarządzania czy międzykulturowa. Treści kształcenia dostarczają studentowi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne, które pozwolą absolwentowi kierunku efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Absolwent kierunku jest samodzielnym, świadomym siebie i swoich postaw humanistą, otwartym na problemy jednostki, gotowym nieść wsparcie i pomoc, chętnym do ciągłego samorozwoju i doskonalenia nabytych w czasie studiów kompetencji. Celem studiów na kierunku psychologia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program studiów dostarcza uporządkowanej wiedzy z zakresu psychologii i jest zgodny z najnowszymi trendami i tendencjami w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania, uwzględnia współpracę interdyscyplinarną oraz przygotowuje absolwentów do odpowiedzialnego wykorzystywania wiedzy psychologicznej w odpowiedzi na różnorodne potrzeby jednostki/ społeczności oraz wyzwania rynku pracy. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie w studentach umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych. Istotnym elementem w wykonywaniu zawodu psychologa jest kierowanie się wartościami humanistycznymi, stosowanie się do zasad etyki zawodu, poszanowanie dla różnorodności i inności. Stąd kluczowym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu. Absolwenci kierunku psychologia otrzymają tytuł zawodowy psychologa, który pozwoli na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach edukacyjnych, oświatowych, opiekuńczych, medycznych, zdrowotnych etc. Studia prowadzone są stacjonarnie, obejmują 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii.

Event i kreowanie wizerunku

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Moduł specjalnościowy Event i kreowanie wizerunku to praktyczne zajęcia, które nauczą Cię tworzenia planów i koncepcji imprez, organizowania  i koordynacji wydarzeń. Branża szybko się rozwija, eventy zastępują tradycyjną reklamę i są wykorzystywane zarówno w dużych korporacjach, jak i małych firmach, w promocji miast i regionów,  a także zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR). Ukończenie tego modułu specjalnościowego pozwoli na podjęcie ciekawej, kreatywnej pracy w dynamicznie rozwijającej się, pełnej ciekawych wyzwań branży. Studia licencjackie o module specjalnościowym Event i kreowanie wizerunku mają charakter praktyczny i są odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Branża stale się rozwija i potrzebuje kompetentnych menadżerów. Podczas studiów nauczysz się opracowywać koncepcję i zarządzać eventem od fazy projektu do jego ewaluacji. Będziesz potrafił w profesjonalny sposób zorganizować event, niezależnie od jego skali. Wyszkolisz niezbędne w tym zawodzie kompetencje miękkie podczas zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji. Zdobędziesz też wiedzę i kompetencje z zakresu szeroko pojętej komunikacji, social mediów, public relations, media relations, reklamy, brandingu, opracowywania efektywnych przekazów medialnych, zarządzania mediami i etyki mediów.   Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: event i kreowanie wizerunku produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych (uwaga! nie ma osobnej zakładki do oferty studiów podyplomowych dla całej uczelni na stronie!): Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Public Relations

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Specjalność Public Relations szczególny nacisk kładzie na rozszerzone kompetencje w zakresie budowy relacji i dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Organizacją reprezentującą wszystkie sektory: •    samorządy, jednostki administracyjne, urzędy – czyli sektor pierwszy; •    firmy, przedsiębiorstwa i korporacje – czyli sektor drugi; •    organizacje pozarządowe (non-government organization, NGO). Nasze studia zapewniają zarówno doskonałą znajomość: •    narzędzi PR i ich wykorzystanie w trakcie realizacji projektów promocyjnych, •    otoczenia mediowego,  jak i ukierunkowane są na kształtowanie: •    ponadprzeciętnej kompetencji językowej,  •    oraz kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych. Warto studiować! Według danych GUS w roku akademickim 2020/2021 dziennikarstwo było w czołówce najczęściej wybieranych grup kierunków! Czego się nauczysz, studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze studenci uczą się tworzenia przekazów medialnych – telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych – oraz reguł rządzących mediami. Poznają specyfikę współczesnych mediów. Warsztat nowoczesnego dziennikarstwa to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami, dlatego nasz program nauczania jest stale aktualizowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania. Program nauczania obejmuje także umiejętność krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, dyskusji i weryfikacji źródła informacji. Pracujemy w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. Kadra jest otwarta na dyskusję a każdy student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest traktowany po partnersku. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: event i kreowanie wizerunku produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych (uwaga! nie ma osobnej zakładki do oferty studiów podyplomowych dla całej uczelni na stronie!): Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Język niemiecki w biznesie i turystyce

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Studia na kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce mają Cię przygotować do pracy zawodowej w tych sektorach gospodarki i życia publicznego, które wymagają kompetencji interkulturowej, umożliwiającej mobilność transgraniczną. Jest to szczególnie ważne w regionie, który prowadzi na wielu płaszczyznach ożywioną współpracę z partnerami z Niemiec. Czego nauczysz się, studiując filologię germańską? Absolwent licencjackich studiów germanistycznych ma wiedzę o języku, literaturze i tradycji krajów niemieckojęzycznych i umiejętność poruszania się w przestrzeni kulturowej tych krajów, co w połączeniu z jego rodzimą kompetencją kulturową i językową, pozwoli realizować się w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są kwalifikacje językowe i interkulturowe. Po studiach licencjackich filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce student zna niemiecki na poziomie C1 a dodatkowy języka obcy na poziomie B2. Studenci uczą się również komunikatywności, umiejętności autoprezentacji oraz kompetencji interkulturowej. Rozumieją i stosują biznesowo-kulturowe kody właściwe dla niemieckiego obszaru językowego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście polityki regionalnej realizowanej w UE, która wspiera i promuje współpracę regionów przygranicznych tak, aby w parze z pewną aktywnością gospodarczą i kulturalną przezwyciężać historyczne obciążenia i narodowe stereotypy. Jaka praca po filologii germańskiej? Absolwent kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce znajdzie zatrudnienie w: instytucjach i podmiotach gospodarczych, działających w ramach współpracy transgranicznej między Polską i Republiką Federalną Niemiec placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach i organizacjach turystycznych, w działalności uzdrowiskowej, w czasopismach i nowych mediach, w organizacjach pozarządowych, w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje. Specjalność: filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce Według portalu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy! Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Dlaczego warto wybrać filologię angielską? To studia rozwijające ciekawość świata i kreatywność. Co wyróżnia ten kierunek? Wszechstronność – historia, literatura, fakty, kulturowe wyzwania krajów anglojęzycznych w kontekście historycznym i współczesności. Rynek pracy stawia poprzeczkę bardzo wysoko – my reagujemy. Studia na kierunku filologia angielska pomogą Ci zdobyć kompetencje językowe, które wykorzystasz w codziennej komunikacji oraz w relacjach branżowych. Praca po filologii angielskiej – co robić po studiach? Filolog nie musi się bać o pracę! Integracja europejska i społeczna powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Potwierdzone dyplomem kompetencje językowe nigdy nie miały tak dużej przewagi nad deklarowaną znajomością języka. Przygotujesz się do pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Zdobędziesz kompetencje oraz wiedzę niezbędne do pracy w środowisku biznesowym utrzymującym kontakty międzynarodowe. Poznasz zagadnienia z różnych obszarów – ekonomia, marketing, technologia, medycyna, turystyka, prawo, zarządzanie. Moduły specjalnościowe – bo w Karkonoskiej wybór należy do Ciebie: filologia angielska z językiem biznesu, filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym. Zarobki po filologii angielskiej Według raportu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy![1] Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Resocjalizacja z kryminologią

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Dlaczego warto studiować pedagogikę? Praca pedagoga kojarzy Ci się z pracą w szkole? Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakie perspektywy dają Ci studia w KANS i znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Umiejętności pedagogiczne są poszukiwane przez pracodawców – skuteczność w negocjacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów to cechy pożądane. Są to również umiejętności praktyczne, które na co dzień pozwalają lepiej rozumieć procesy psychologiczne. W Karkonoskiej wybór należy do Ciebie! Po pierwszym semestrze możesz wybrać swoją specjalność: resocjalizacja z kryminologią lub resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych. Co robić po studiach? W zależności od specjalności, możliwości nie brakuje. Wybierz resocjalizację z kryminologią i znajdź zatrudnienie w stowarzyszeniach zajmujących się resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Czeka na Ciebie również praca w policji, w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych, niosących pomoc ofiarom przestępstw. Jest to specjalność dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata – także tego, co w nim złe, jak przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne. Zrozumiesz je i dasz radę zmierzyć się z nimi, kończąc resocjalizację z kryminologią. Jaki powinien być przyszły pedagog? Na pewno otwarty, odpowiedzialny, kreatywny i rzetelny. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ PEDAGOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Moduł specjalnościowy produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego został utworzony, aby pogłębić kompetencje i umiejętności Studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bowiem stale rozwijająca się branża medialna potrzebuje specjalistów wszechstronnie wykształconych. W branży medialnej obecnie zatrudnia się  ludzi, którzy posiadają nie tylko umiejętności dziennikarskie, ale poszukuje się przede wszystkim  fachowców, którzy są  wszechstronnymi profesjonalistami – takich, którzy mogą być równocześnie dziennikarzami i producentami odpowiadającymi  za kompleksowe przygotowanie produktów medialnych. Profesjonalistów, którzy potrafią przygotować produkt medialny, a także posiadają umiejętności budowania wizerunku i silnej marki. Studia licencjackie o module specjalnościowym produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego  mają charakter praktyczny i są odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy. Ukończenie tego profilu umożliwi więc otrzymanie zatrudnienia w rozwijającej się branży medialnej. Podczas studiów na tym module specjalnościowym poznasz prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania branży medialnej,  nauczysz się zarządzać projektami, ale przede wszystkim nabędziesz umiejętności tworzenia produktów medialnych – przekazów wizualnych, telewizyjnych, radiowych, promocyjnych i wizerunkowych.   Czego się nauczysz, studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną? Podczas studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze studenci uczą się tworzenia przekazów medialnych – telewizyjnych, internetowych, prasowych i radiowych – oraz reguł rządzących mediami. Poznają specyfikę współczesnych mediów. Warsztat nowoczesnego dziennikarstwa to umiejętność posługiwania się najnowszymi technologiami, dlatego nasz program nauczania jest stale aktualizowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania. Program nauczania obejmuje także umiejętność krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, dyskusji i weryfikacji źródła informacji. Pracujemy w małych grupach, w przyjaznej atmosferze. Kadra jest otwarta na dyskusję a każdy student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest traktowany po partnersku. Jakie umiejętności zdobędziesz u nas? komunikowanie (w praktyce, w teorii, w mediach, w agencji PR, w swojej firmie, z klientem) pisanie (zrozumiale, trafnie, pod wyszukiwarkę, dla żądnych wiedzy, dla klientów i wyborców) mówienie (do innych, do kamery, do mikrofonu) Jaka praca po Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej? Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nie muszą martwić się o pracę. Pozyskane umiejętności pozwalają naszym absolwentom na zawodową samodzielność. Są przygotowani do pracy w mediach (prasa, radio, telewizja oraz Internet i social media), agencjach public relations, reklamy i promocji, firmy konsultingowe, agencje brandingowe, reklamowe i kreatywne i wiele innych. Studiując Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną możesz wybrać specjalności: event i kreowanie wizerunku produkcja medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Public Relations Możesz także wybrać jedne ze studiów podyplomowych (uwaga! nie ma osobnej zakładki do oferty studiów podyplomowych dla całej uczelni na stronie!): Zarządzanie w turystyce Budowanie i promocja marki Promocja regionalnego produktu Kreowanie marki lidera w administracji publicznej Jaki powinien być przyszły dziennikarz i specjalista od komunikacji społecznej? Kreatywny, kompetentny, otwarty i ciekawy świata. Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Dlaczego warto studiować pedagogikę? Praca pedagoga kojarzy Ci się z pracą w szkole? Nic bardziej mylnego. Sprawdź, jakie perspektywy dają Ci studia w KANS i znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Pedagogika znajduje się wśród najchętniej wybieranych kierunków studiów. Obejmuje obszar nauk humanistycznych i społecznych. Interesuje Cię praca w służbach? To kierunek dla Ciebie! Umiejętności pedagogiczne są cenione na rynku pracy – skuteczność w negocjacjach i umiejętność rozwiązywania konfliktów to cechy pożądane przez pracodawców. Są to również umiejętności praktyczne, które na co dzień pozwalają lepiej rozumieć procesy psychologiczne. W Karkonoskiej wybór należy do Ciebie: Po pierwszym semestrze możesz wybrać swoją specjalność: resocjalizacja z kryminologią lub resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych. Co robić po studiach? W zależności od specjalności, możliwości nie brakuje. Wybierz resocjalizację z kryminologią i znajdź zatrudnienie w stowarzyszeniach zajmujących się resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych. Czeka na Ciebie również praca w policji, w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych niosących pomoc ofiarom przestępstw. Jest to więc specjalność dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata i tego, co niestety w nim złe, bo taka jest przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne, które zrozumiesz i dasz radę zmierzyć się z nim kończąc resocjalizację z kryminologią. Jaki powinien być przyszły pedagog? Na pewno otwarty, odpowiedzialny, cierpliwy, kreatywny i rzetelny. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ PEDAGOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Filologia angielska z językiem biznesu

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia Dlaczego warto wybrać filologię angielską? To studia rozwijające ciekawość świata i kreatywność. Co wyróżnia ten kierunek? Wszechstronność – historia, literatura, fakty, kulturowe wyzwania krajów anglojęzycznych w kontekście historycznym i współczesności. Rynek pracy stawia poprzeczkę bardzo wysoko – my reagujemy. Studia na kierunku filologia angielska pomogą Ci zdobyć kompetencje językowe, które wykorzystasz w codziennej komunikacji oraz w relacjach branżowych. Praca po filologii angielskiej – co robić po studiach? Filolog nie musi się bać o pracę! Integracja europejska i społeczna powoduje dynamiczne zmiany na rynku pracy. Coraz częściej poszukuje się specjalistów filologów. Potwierdzone dyplomem kompetencje językowe nigdy nie miały tak dużej przewagi nad deklarowaną znajomością języka. Przygotujesz się do pracy w zawodzie nauczyciela lub tłumacza. Zdobędziesz kompetencje oraz wiedzę niezbędne do pracy w środowisku biznesowym utrzymującym kontakty międzynarodowe. Poznasz zagadnienia z różnych obszarów – ekonomia, marketing, technologia, medycyna, turystyka, prawo, zarządzanie. Moduły specjalnościowe – bo w Karkonoskiej wybór należy do Ciebie: filologia angielska z językiem biznesu, filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym. Zarobki po filologii angielskiej Według raportu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy![1] Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury. Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM! Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!